FILMS

KEY HAIR & MAKE-UP (Spain)

HAIR & MAKE-UP ARTIST (Spain)

KEY HAIR & MAKE-UP (Spain)

KEY MAKE-UP ARTIST (Crowd)

HAIR & MAKE-UP ARTIST (Spain)

HAIR & MAKE-UP SUPERVISOR

HAIR & MAKEUP DESIGNER

HAIR & MAKEUP DESIGNER

HAIR & MAKE-UP ARTIST (Spain)

HAIR & MAKE-UP ARTIST (Spain)

HAIR & MAKE-UP ARTIST (Spain)

HAIR & MAKE-UP ARTIST (Spain)

HAIR & MAKE-UP ARTIST (Daily)

HAIR & MAKE-UP ARTIST (Daily)

HAIR & MAKE-UP ARTIST